Výroba a služby

Charakteristika podniku

  Družstvo hospodaří v podhůří Šumavy v bramborářské výrobní oblasti. Na rozhodující výměře pěstuje krmné obiloviny a pícniny pro vlastní potřebu krmiv pro živočišnou výrobu.

    Podnik je dále specializován na pěstování brambor, zejména škrobárenských a pěstování sadby v návaznosti na toto.

    Dále je pěstován sladovnický ječmen a řepka.

    Podnik hospodaří na výměře 1189 ha, z toho na 807 ha orné půdy a 382 ha luk a pastvin.

          Rovněž v živočišné výrobě má družstvo velmi široký záběr své produkce. Produkujeme mléko, maso hovězí, vepřové, drůbeží, jehněčí. V roce 2013 došlo k výraznému navýšení kapacity výkrmu kuřat. 

          Speciálním zaměřením je produkce nosných kuřic pro drobnochovatele v období od března do října běžného roku.

          Toto široké spektrum produktů našeho družstva dosud je jedním z rozhodujících faktorů ekonomické stability družstva.

Výrobní zaměření

 Rostlinná výroba    obiloviny 526 ha
 pícniny na orné půdě 87 ha
 řepka 155 ha
 meziplodiny 90 ha
 brambory 27 ha
Živočišná výroba    skot 550 ks
 - z toho krávy 189 ks
             výkrm 93 ks
 prasata 408 ks
 - z toho prasnice 38 ks
             výkrm 314 ks
 ovce 406 ks
 - z toho bahnice 218 ks
 brojleři - kapacita 36 000 ks

 

          Družstvo je majitelem objektů bývalého velkokapacitního teletníku v Nihošovicích. Nabízíme volné kapacity k pronájmu.

          Dále je družstvo majitelem velkokapacitní bramborárny v Něměticích. Jsou k dispozici skladovací prostory k pronájmu.

 

Publikováno  08.04.2019